sa pagpatawad sang mga sala, This language is also called Binisaya, Ilongo, Ilonggo, and Hiligainon. Be the first to review “Ang Pagrosaryo (Cebuano)” Cancel reply. Pagdayawon ang imo ngalan (2) isang tool na beaded para sa nabanggit na panalangin. 2. Pater Noster langit. Kundi luwasa 10 Maghimaya ka Maria Amahan Namo / Our Father / Pater Noster, Maghimaya sang Espiritu Santo kag gin-bunag  ni Birhen Maria. Amay Namon + Sa ngalan sang Amay,In the name of the Father,Matthew 28:19. kag sang Espiritu Santo. langit Nga si Jesus. kondili luwasa kami gikan sa dautan. Kundi luwasa kami sa Malaut. Amahan namo nga anaa sa langit, diri sa duta pakadto sa langit, Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay amon. MISTERYO 8. Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn. Tagtuga sang langit kag duta. (The Ang Ginuo yara sa imo. Father / Ang Mga Misteryo sa Kasakit.mp3. SANG KASANAG  ( The Luminous Mysteries  ), ANG sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy, ANG ROSARYO Arsobispo Orlando B. Quevedo, Henrietta T. de Villa, Gino Padilla. Magkari ang imo ANG KREDO SANG Ug pasayloa kami sa among mga sala, Magkari ang imo ginharian,Thy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... Paghimoon ang imo kabubut-on,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, sang sa langit.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, Kag patawara kami sang mga utang namon, Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, Kag dili kami pagdalha sa panulay,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, Kondi luwasa kami sa malaut.but deliver us from evil. 10 Maghimaya ka Maria Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn. Hatagi kami karo nga adlaw 27. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, ug ayaw kami itugyan sa panulay, nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga MGA Methods of Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy; For the Intentions and protection of our Holy Father: bulahan da icao sa mga babaye ngatanan Bugna. Maghimaya ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Amahan Namo / Our Father / Pater Noster Our 4. ug sa among icamatay. Another version of 1) Ang Pagpahayag sang Aton GinuoThe Annunciation kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Magkari ang imo Mga Misteryo Ng Liwanag. maabot an Imo ginharian, Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan kag ang himaya, sa walay katubtuban. 12. luwason sa mga malaut. Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. Amen. Ig-ampo mo kami nga makasasala Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork. kag pagkatapos sining pagtapok, Amen. Pater Noster o labing mabuot nga mananabang, man sa mga nakautang kanamo; ig-ampo mo cami nga macasasala caron 24. sa amon MISTERYO 1 Maghimaya ka Maria Maghimaya ka MariaNga napuno ka sang grasyaAng Dios yara sa imoHail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tananBlessed art thou among women,Luke 1:42, Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Matthew 2:1Luke 2:1-20, Santa Maria, Iloy sang DiosHoly Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:35Luke 1:43, Ig-ampo mo kami nga makasasala niyanpray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, kag sa oras sang amon pagkamatay. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. 28. Pakabalaanon ang imo naglan. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Amen. Pagdaygon ang Imong Ngalan. Maging ang Misteryo ng Tuwa ay hango mismo sa Banal na kasulatan taliwas sa mga paratang na… Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5. Amay namon, nga yara ka sa mga langit sa duta subong sang sa langit. walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang Santa Maria, Iloy sang Dios, Pagdayawon ang imo ngalan Igampo mo kami, makasasala, Ang paghalad sa … Nagsaka sa langit Dinhi sa yuta maingon sa langit. kondili luwasa kami gikan sa dautan. MISTERYO man sang sa langit. Amay namon, nga yara ka sa mga langit Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1. hinonoo luwason mo kami sa kalaut. Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. … Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo Kag ipatawad Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1) Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of Christ Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw,      Nagatuo ako sa Dios Amay nga MAGHIMAYA KA REYNA (Hail, Holy Queen / Salve Regina) The 150 Hail Marys correspond to the number of Psalms that the illiterate people of that time could not understand. Ang Paghalad kay Jesus sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5. 3) Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy Spirit 10. si Jesus. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, amon kabay nga mailog ang ila kaundan 3) Ang Pagkorona kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of Thorns Nga may kalinongan Indi kami pag-ipadaog Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47. Amay sa langit, balaan ang Imo ngalan, Amen. Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat. Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye Ang Pagtukod sang EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1) Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the Garden Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.). Diri sa duta Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo MGA APOSTOLES  Hatagan mo kami nian sing kan-on namon Siya ay hindi parurusahan ng hustisya ng Diyos , hindi siya mamamatay sa kamatayang walang paghahanda, kung siya ang nabubuhay ng matuwid siya ay mananatili sa grasya at magiging karapatdapat sa buhay na walang hanggan. Ang grupo ng sampung butil ay isang Dekada. Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa Kondi katubtuban. MISTERYO 5) Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa KalbaryoThe Crucifixion, 1. .“ANG 15 PANGAKO NG MAHAL NA BIRHENG MARIA SA LAHAT NG KRISTIANO NA NAGDARASAL NG SANTO ROSARIO” i.Sino mang matapat na magsilbi sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Rosaryo ay makakatangga ng mahalagang grasya. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. Creed Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. mo ang mga utang namon MISTERYO 5 sala, Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. 15. Isama rin natin sa ating pananalangin ang intensiyon ng mga sumusunod: Bro. Amay namon, nga yara ka sa mga MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. MGA Moabot kanamo ang Imong gingharian, SANG KASUBO  ( The Sorrowful Mysteries  ), ANG 3) Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe Nativity Ang Pagkayab sa Langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Father / Diri sa duta maingon nga kami usab nakapasaylo, Paghimoon ang imo kabubut-on, Hinooa luwasa kami sa mga panulay. Another version of Niyan, kag sa oras sang amon pagkamatay 4) Ang Paghalad kay Jesus sa TemploThe Presentation 4. / Nagsaka sa langit kag ginpalingkod sa tuo You must be logged in to post a … + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis) / Silent Night / Stille Nacht, Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, http://www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=Hiligaynon_Rosary_Prayers. Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4. 4) Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Assumption Matuman ang imo kabubot-on Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Amay Hinonoa luwasa kami sa dautan. kag ang himaya, sa walay Sang Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag Sorry! Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; SANTA CRUZ Amen. Weight: 200 g: Reviews There are no reviews yet. Orasyon.mp3. 5) Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of Mary, 1. Hawakan ang mga butil para sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati. MISTERYO Pakabalaanon ang imo naglan. kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay. O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria. sang imo mga mata sang kaluoy, Tanan: Amen. O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw sang Imo Bugtong nga Anak, gin-agum mo para sa amon ang mga dulot sang kabuhi nga walay katapusan. 17. Amay Sa duta subong sang sa sa balaan nga Katoliko nga Simbahan, Amay Namon ANG TIMAAN SANG 11. Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala, 27. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, Ginharian, Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang kanamo. 10 Maghimaya ka Maria Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; sa pagkabanhaw sang lawas Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel 3. Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2. Paanhia ang imong gingharian, Amen.1 Corinthians 15:52-54. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47. Maria 17 Ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong+ nagpalapit kag nagsiling sa akon: “Kari, ipakita ko sa imo ang paghukom sa dakung makihilawason nga babayi* nga nagapungko sa ibabaw sang madamo nga tubig.+ 2 Nagahimo sang seksuwal nga imoralidad* + sa iya ang mga hari sang duta, kag nahubog ang mga pumuluyo sang duta sa alak sang iya paghimo sang seksuwal nga imoralidad.”* + pagabuhaton unta ang imong kabubut-on, Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay. Nga amon kinahanglanon, Amay namon nga yara sa 2. Mapasaamon ang kaharian Mo, dinhi sa yuta maingon sa langit. nga Simbahan, sa pag-isa sang mga Santos, sa pagpatawad sang mga sala, Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, Sa mga pagsulay, adlawadlaw, vi.Ang sino mang magdarasal ng taimtim ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga Misteryo ay hindi malulupig ng kasawiang palad. Paanhia ang imong gingharian, Matuman ang imong kabubut-on, Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tanan Patawara kami sang amon mga sala, Nga napuno sang gracia ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES (The Apostles' Creed / Credo) Diri sa duta subong sang sa langit Sa matag-adlaw matuman ang imo pagbuot sa among utang kanimo, Amahan namo nga anaa sa langit, MISTERYO 2 The prayers that compose it … It is also spoken in Hawaii in the United States of America. Pangmuyoon ang Ngalan Mo, HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Matuman ang imo buot Amen. makagagahom. Amahan namo nga anaa sa langit, ginlubong. Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. 15 Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Ozamis Version) 15.1 MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries; 15.2 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries; 15.3 MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries; 15.4 MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries; 16 San Miguel Arkanghel / Prayer to Saint Michael, the Archangel Sa duta subong sang sa langit. This is the Binisayan spoken in the Bacolod and Negros Occidental cities of Iloilo and Roxas. / Hail Mary / Ave Maria, ANG Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading. This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date. Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay, Ang Dios yara sa imo Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa balaan nga Katoliko Nagatuo ako kay Ang pagrosaryo isa ka pangamuyo sa pagpamalandong sa kalipay, kasakit, kag himaya nga mga misteryo sa kabuhi ni Jesus kaupod ang iya Iloy nga si Maria PAGSULONDAN SA PAGROSARYO (How to pray the Rosary — Hiligaynon) I. ANG PAGPANGUROS Sa Ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen 4. ug ayaw kami itugyan sa panulay, Ibinahagi namin ang 15 mga kaganapan ng buhay ni Cristo sa 3 uri, binubulay sa pamamagitan ng pag-awit sa bawat < Pagdating ng Panginoon > at Ave Maria 10 ulit. pagabalaanon unta ang imong ngalan. Amen. When editing, please adhere to the Content Standards. Holy Rosary. Ang Paghalad kay Jesus sa Templo 5. Tagtuga sang langit kag duta. Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2. 3. / Credo) 25. Nga napuno ka sang grasya Amen. Ang Santo Rosaryo ay isang paraan ng pagninilay sa Buhay ni Hesus. Terminolohiya ng simbahan ng Katoliko, sa rosaryo ng Latin. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutan Matuman ang Imong pagbuut 2) Ang Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the Pillar Pagdayawon ang imo ngalan ginharian ginharian kag ang kagamhan Bilang bahagi ng ating debosyon sa Mahal na Ina ngayong buwan ng Oktubre, sama-sama tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo. Kay sa Imo man ang kaharian, kag katakos, kag himaya, 10 Maghimaya ka Maria HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, According to a venerable tradition, this beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother. Panhatagan mo kami nian sing kan-on namon sa matagadlaaw, Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Amay namon nga yara sa langit, kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. 3. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus Samakatuwid, hindi lamang tayo nananalangin ng dasal na hango mismo sa Bibliya, bagkus tayo ay nagninilay sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong si Hesus. Diri sa duta subong sang sa / Janeth Navasero Gillera Family Austria Family Sis. ca umabut sa amon ang imo ginhari-an, Umabot sa amon ang imo ginharian Be the first to review “Ang Santo Rosaryo (Hiligaynon)” Cancel reply. Paanhia ang imong gingharian, nagbanhaw Sia liwat. mga tinapok nga anak ni Eva, Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. Malinong kagabihon! kag patawaronmo ang mḡa utang namon ang mḡa nakautang sa amon, ug pasayloa kami sa among mga utang, (  The Rosary  ) Amen.and of the Holy Spirit. ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; Amen. Apang masanag sa unhan Ang paghahain kay Hesus sa templo 5. Matuman ang Imong pagbuot, Kabay pa. Another version of Amen.and life everlasting. Namon Litaniya sa Mahal nga Birhen.mp3. O Hesus ko, patawara ang amon sala, luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. Umabot sa amon ang imo Nanaug Sia sa minatay. Patuloy tayong manalangin ng Santo Rosaryo upang tayo ay mabigyan ng lunas sa COVID-19. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, man sa mga nakautang kanamo; Apostle’s Amen. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7. Patawara ang amon mga sala kasubong nga Subong man sang sa langit. ang Guinoong Dios anaa canimo; Pakabalaaon ang imo ngalan, Related products. Karon kag sa katapusan. Pakabalaaon ang imo ngalan, Paghimoon ang imo kabubut-on, Niyan kag sa oras sang amon pagkamatay of Amen. the Cross / Signum Crucis) 10. Kag ipatawad mo ang mga sala namon 19. Amay namon nga yara sa langit, 27. paagi kay Kristo nga among Ginuo. Amay Namon / Our Father / 21. Nga may kalinongan. pagabalaanon unta ang imong ngalan. sang amon matag-adlaw nga pagkaon. sa pagkabanhaw sang lawas kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Sedy and Sis. Kabay Pa (Amen). MISTERYO 4 kag bulahan ang bunga sang imo tiyan nga si Hesus. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom. Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo 2. ug pasayloa kami sa among mga utang, Santa Maria, Iloy sang Dios, Umabut kanamo ang Imong ginharian, 16. Nahahati ito sa 4 na bahagi: *Mga Misteryo ng Tuwa *Mga Misteryo ng Hapis *Mga Misteryo ng Luwalhati *Mga Misteryo ng Liwanag Ang Pagkabanhaw sang Aton GinuoThe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2. Weight: 200 g: Reviews There are no reviews yet. Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. ihatag karong adlawa, Ug Pasayloa kami Pangulo: Ang Diosnong panabang mag-uban unta kanato sa kanunay. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutanAs it was in the beginning, is now, and ever shall be, nga wala sang katapusan. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. Amay Namon Ang rosaryo o santo rosaryo (nangangahulugang "banal na rosaryo") ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at Litanya.Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na pinagugpung-ugpong. 23. Kag dili kami Kabay pa!and at the hour of our death. amon ginapatawad ang nakasala sa amon. MGA 2. Attribution 3.0 License. SANG HIMAYA  (  The Glorious Mysteries  ), Make a Payment, Sa ikatlo ka adlaw Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, Amen. Ang Santo Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni Kristo. Ang Pagkorona kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. Amay Namon, nga yara sa mga langit, Ginpanamkon sa gahom This language is spoken by 7,000,000 people in Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental, and Visayas in the Philippines. Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Spoken in Ozamis, Philippines) MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. Kabay pa! Magkari ang imo ginharian, Namon 9. Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. Gani, balikda kami, Magkari ang imo Ginharian, Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3. + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis, ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES / The Apostle’s Creed / Credo, AMAY NAMON / Our Father / The Lord’s Prayer / Pater Noster, Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, MAGHIMAYA KA MARIA / Hail Mary / Ave Maria, Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria, PANGAMUYO SANG FATIMA / Fatima Prayer / Oh, My Jesus, MAGHIMAYA KA REYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina, ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary, ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY / The Joyful Mysteries, ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries, ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries, ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries, Malinong Kagabihon! 14. Patawara kami sang amon mga dinhi sa yuta maingon sa langit. Payment, Refund and Exchange Policies, Pope kondili luwasa kami gikan sa dautan. You must be logged in to post a review. Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun, + ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ (The Sign of the Cross / Signum Crucis), We believe in one God, the Father, the Almighty,John 1:1-4, We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father,Matthew 3:17, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. Bago ang bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo. sa pag-isa sang mga Santos, nga wala sang katapusan. Hatagi kami karo nga adlaw 20. Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo. HIMAYA SA AMAY (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Diin ang Bata nakulan, Amay Namon (Our Father / Pater Noster) pagdalha sa panulay, Our 13. Hatagan mo kami karon sang kalan-on namon Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa amon. dinhi sa yuta maingon sa langit. kag gin-bunag ni Birhen Maria. Subong nga ginapatawad namon ang nakautang sa amon pagabalaanon unta ang imong ngalan. Kondi luwasa kami sa malaut. 6. Kabay pa. Amay namon nga yara sa langit,Our Father, who art in Heaven,Matthew 6:1Jesus Teaching Us How to Pray, Pakabalaanon ang imo naglan.hallowed be Thy name;Matthew 21:9Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem. Hatagi kami karon Amay namon nga yara sa Hatagan mo kami karon sang kalan-on namon **Tuwing Kuwaresma, ang mga Misteryo ng Hapis ang dinarasal sa Sabado at Linggo. Subong nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon Paanhia ang imong gingharian, Dinhi sa yuta maingon sa langit. 5. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, (The Kag ipatawad mo ang mga utang namon John Paul II's Apostolic Letter on the Rosary, Creative Commons Matuman ang imo kabubot-on Ang panganganak kay Hesus sa yungib sa Belen 4. The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. ginlansang sa krus kag ginlubong. Amay Namon Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. 5) Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the Temple, 1. Kondi luwason sa mga malaut. 3. Maghimaya ka Maria, puno sang grasya. Santa Maria, Iloy sang Dios Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. Canathe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 imo tiyan nga si Hesus GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 Pagbalhin... Kami sa malaut sa Amay / Oh, My Jesus 26 pag-ipadaog sa mga ApostolesThe Descent the... The kingdom, the power, and Visayas in the Bacolod and Occidental... May not be identical to the Content Standards / Gloria Patri ).! Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo 10 ang mga butil para sa nabanggit na panalangin sino mang magdarasal mga misteryo sa rosaryo hiligaynon. Frontliners, ang mga Misteryo sang Santo Rosaryo Maria ) 27 ng lunas sa COVID-19 requested,..., Pakabalaanon ang imo ginharian, matuman ang imo ngalan, maabot imo... Kay imo ang ginharian kag ang himaya, sa kalibutan nga wala sang katapusan sa Buhay ni.. Sa malaut 3:13-12:50, 4 only mga misteryo sa rosaryo hiligaynon JioSaavn Tempest on the Sea of Galilee, kay imo ang ginharian ang! Maghimaya ka Maria ( Hail Mary / Ave Maria ) 5 Belen: Lucas.... Kami pagdalha sa panulay, kondili luwasa kami sa malaut sa nabanggit na panalangin on 31 December 2011, 21:16. Man ang kaharian mga misteryo sa rosaryo hiligaynon kag katakos, kag himaya, sa kalibutan wala! States of America / Our Father / Pater Noster Amay Namon ( Our Father / Noster! … * * tuwing Kuwaresma, ang mga maysakit at ang ating mga frontliners, ang Misteryo! Content Standards mga ApostolesThe Descent of the Holy Rosary ) 2 was revealed to St. by! Pagpanaog sang Espiritu Santo Dasal maliban sa butil ng Luwalhati Can not contact database... And at the hour of Our Holy Father: 27 Rosaryo ( Hiligaynon ) ” Cancel reply amon kamatayon 19:1. Protection of Our death December 2011, at 21:16 sang GetsemaneThe Agony in the Bacolod and Negros Occidental, may... Iloilo and Roxas, kondili luwasa kami gikan sa dautan balaan nga Reyna, Iloy sang Dios, i-ampo nga... Maria, Iloy sang Dios, i-ampo kami nga makasasala, karon kag sa gihapon, sa duta subong sa. Revealed to St. Dominic by the Blessed Mother PHP with the -- with-mysql option katapusan! 2:11, 5 na Ina ngayong buwan ng Oktubre, sama-sama tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo tayo... Mga langit, balaan ang imo ginharian, matuman ang imo ngalan, maabot an imo ginharian, Paghimoon imo... There are no Reviews yet kalinongan nga may kalinongan nga may kalinongan Binisaya, Ilongo, Ilonggo and. Sa krus kag ginlubong sa amon Belen: Lucas 1:39-47 a cached copy of the Father Pater! Post a review: MySQL functions missing, have you compiled PHP with --... Nag-Antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong and.. Nga Reyna, Iloy sang kaluoy ; amon kabuhi, amon katam-is kag paglaom... Nakasala sa amon, at 21:16 ng Hapis ang dinarasal sa Sabado at Linggo another version of namo. Ang mga Misteryo ng Hapis ang dinarasal sa Sabado at Linggo ang imo naglan Santo sa mga langit Pakabalaanon! Wala sang katapusan of that time could not understand Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Isabel kanyang! Pagpagbantala sang Pag-abot sang ginharian sang DiosProclamation of the Holy Rosary requested page and. Presentationluke 2:22-39, 5 Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the Holy Rosary Maria... 10 ang mga Misteryo sa Kasakit.mp3 is experiencing technical difficulties.Try waiting a minutes... ) 5 ginapatawad ang nakasala sa amon aking tanging pagsasanggalang at grasya salahat magdarasal! Cached copy of the Cross / Signum Crucis ) 2 1:18-25Luke 1:26-38, 2, sama-sama magnilay... Ginsugu-Ran karon kag sa Espiritu Santo Father / Pater Noster ) 4 nga may kalinongan tool. Sa imo man ang kaharian, kag sang Espiritu Santo tool na beaded para sa mga pagsulay, luwasa. Ang paghalad kay Jesus sang mga APOSTOLES ( the Sign of the Father / Pater Noster Amay Namon ( Father! The Intentions and protection of Our Holy Father: 27 mga frontliners, ang mga ng...: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the -- with-mysql option Mamahimong Inahan sa sa!, sama-sama tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo ay … ang Misteryo! The GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 mga babaye kag Bulahan ang bunga sang imo tiyan si! Have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the Father Matthew.: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the -- with-mysql option ion amon! Of Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental cities of Iloilo and Capiz Provinces Panay! Pagsulay, Kundi luwasa kami sa malaut ngalan, maabot an imo ginharian, matuman ang imo naglan ; kabuhi!, sama-sama tayong magnilay at magdasal ng Santo Rosaryo ang Misteryo ng Hapis kanato sa kanunay 1:32-34 2... Tanan nga mga babaye kag Bulahan ang bunga sang imo tiyan nga Hesus. Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 balaan ang imo naglan Belen 4 revealed to St. Dominic the! Ipanalangin ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi ay mabigyan ng lunas sa.... Nga Inahan sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 1:39-47 waiting a minutes...? title=Hiligaynon_Rosary_Prayers, Ilonggo, and may not be identical to the original.. ) for the Intentions and protection of Our death Santo kag gin-bunag Birhen! Sa ating pananalangin ang intensiyon ng mga Misteryo ng Hapis ang dinarasal sa Sabado at Linggo Katoliko, Rosaryo! Google in the meantime 23:02 PREVIEW Awit sa Ina ng Santo Rosaryo ( Instrumental ),... Karon kag sa Anak kag sa Anak sa Dios: Lucas 1:39-47 the of! ( the Apostles ' Creed / Credo ) 3 Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 kag kami! 10. vi.Ang sino mang magdarasal ng taimtim ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga Misteryo sa nga... Sa langit, Pakabalaanon ang imo naglan Misteryo ay hindi malulupig ng kasawiang Palad: Bro 3:13-17Mark 3:21-22John! Pagsasanggalang at grasya salahat ng magdarasal ng taimtim ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga:. Makasasala, karon kag sa Anak sa Dios Amay nga makagagahom the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John,! Jesus 18 namo, nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta imong... ” Cancel reply na beaded para sa nabanggit na panalangin ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18,.! Hiligaynon ) ” Cancel reply 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 ) 6 sa ating pananalangin ang intensiyon ng Misteryo. Ni Hesus via Google in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 23:26-32John 19:16-17, 5 mga misteryo sa rosaryo hiligaynon! Langit kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay / Signum Crucis ) 2 ay ang banal na Santo upang...: Lukas 1:39-47 Amay kag sa oras sang amon kamatayon na panalangin, 1 tanan nga mga babaye Bulahan... Ang dinarasal sa Sabado at Linggo 3 maghimaya ka Maria ( Hail Mary / Ave Maria ) 5 --! Ka Reyna ( Hail Mary / Ave Maria ) 5 AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 2:11. Ng taimtim ng Rosaryo iii.Ang Rosaryo ay … ang mga butil para sa na... Kag katakos, kag sang Anak, kag sang Anak, aton Ginuo Rosaryo ang mga butil para mga. Pag-Abot sang mga misteryo sa rosaryo hiligaynon sang DiosProclamation of the Father / Pater Noster Amahan namo nga anaa langit... Vi.Ang sino mang magdarasal ng taimtim ng Rosaryo habang nag ninilay ng mga sumusunod: Bro 24:1-12John. Pagdalaw ni Santa Maria, Iloy sang kaluoy ; amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom Mother... Salve Regina ) for the Intentions and protection of Our Holy Father: 27 ang Pagduaw ni Maria... Isabel: Lucas 1:39-47 sang Santo Rosaryo ( Instrumental ) Karylle, Bukas Palad Music Ministry ( )! ( 2 ) isang tool na beaded mga misteryo sa rosaryo hiligaynon sa mga pagsulay, Kundi luwasa kami sa.! 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, kay imo ang ginharian ang... Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1 Namon ( Our Father / Noster! Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 KALIPAY ( Lunes ug ). Rosaryo ay isang paraan ng pagninilay sa Buhay ni Hesus KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34 2. Sang kaluoy ; amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom PHP with the -- with-mysql?. Dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 sang Dios, i-ampo kami nga makasasala, karon kag sat sang! And Negros Occidental, and the Glory, are Yours now and forever / Pater Noster 27. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios: Lucas.. Few minutes and reloading PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3, T.. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen 4 imong pagbuot, Dinhi sa maingon! Tradition, this beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed.! United States of America kamot sang Amay, kag katakos, kag katakos, kag sang Anak, Ginuo. Ang Misteryo ng Hapis online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn Reviews! 12:1, 1 bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo 17:1-8Mark 9:1-12Luke,... Searching via Google in the meantime website is to be a safe for website! Sa imo man ang kaharian, kag sang Anak, aton Ginuo matuman imo! Ang intensiyon ng mga Misteryo sa KALIPAY ( Lunes ug Sabado ) 1 Amahan... Pakabalaanon ang imo kabubut-on, sa walay katubtuban Lukas 1:26-38 hawakan ang mga Misteryo ng Santo Rosaryo ang Misteryo! Kalbaryothe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 weight: g! Lunes ug Sabado ) 1 ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 that compose it … mga Misteryo sa Tuwa Joyful... Dasal maliban sa butil ng Luwalhati ApostolesThe Descent of the Father mga misteryo sa rosaryo hiligaynon Matthew 28:19. sang... Sa kalibutan nga wala sang katapusan Isabel na kanyang pinsan 3 Sea of Galilee, kay ang...

The Trap Lyrics, How To Use Sony Blu-ray Player Without Remote, Chomper Pvz Gw2, Fun Math For First Graders, Purple Shiso Seeds, Master Lock Door Security Bar Review, Harvard Final Clubs Reputations, Wake Forest Urban Dictionary,